Through The Lattice by Nicola Smith

Through The Lattice
by Nicola Smith
pencil, gouache, paper
9.5″ x 7.5″